Projekt „Aktywne Lubelskie!” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lubinie , pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020)

Aktualności